રક્તમોક્ષણ દુ:ખાવા મા કેવી રીતે અકસીર છે ?

રક્તમોક્ષણ

અર્થાત શરીર માથી નજીક ના સ્થાને થી ખરાબ દુષીત લોહી બહાર કાઢ્વું .બ્લડ લેટીંગ પણ કહે છે .

રક્તમોક્ષણ બે રીત થી થાય છે .એક જલોકા (જળો )ધ્વારા લોકલ સ્થાને થી અનેબીજુ ડિસ્પોજેબલ નીડલ ધ્વારા નસ માથી શીરા માથી .

કમર થી પગ સુધી નસ ખેંચાતી હોય ,ખાલી ચઢતી હોય ,ગરદન થી હાથ સુધી નસ ખેંચાતી હોય ,હાથ માં ખાલી ચઢતી હોય ,એ નજીક ની નસ માથી દુષીત લોહી કાઢવાથી તુરંત જ નસ દબાતી બંધ થાય.

કારણ કે આયુર્વેદ ધ્વારા વાયુ પ્રકોપ ના કારણે ત્યા દબાતી નસ માથી લોહી ધ્વારા વાયુ તુરંત બહાર નીકલે અને લોહી નું પરીભ્રમણ સારુ થવા લાગે.

લોહી માં વાયુ જ નીકલે કેવી રીતે?
જેમ પાણી મા કચરો ઉપર તરતો હોય એમ લોહી માં દુષીત વાત પિત્ત કફ રોગ ના સ્થાન થી નજીક જ હોય સૌપ્રથમ એ દુષીત દોષ જ નીકળે ,જે બાજુ મા દુખાવો હોય એ નજીક માથી નસ માથી કાઢતા જ તુરંત હલકુ લાગે અને દુખાવો ખાલી ચઢવાનું ઓછુ થઈ જાય .

વેરિકોઝ વેઈન માં ,હાથ નો દુખાવો, સાઈટીકા મા ,શરીર માં દાહ ,એડીના દુખાવા,ફ્રોઝન શોલ્ડર,માથા નો દુખાવો ,વગરેહ મા તુરંત લાભ આપનારી ટ્રીટ્મેન્ટ છે .
માટે જ રક્તમોક્ષણ એ પંચકર્મ નુ એક કર્મ છે.

પિત્ત ના રોગો માં પણ રક્તમોક્ષણ થી તુરંત જ ફાયદો થાય છે .
પિત્ત ના રોગો માં કેવી રીતે કામ કરે છે ?જેમકે શરદ ઋતુ માં પિત્ત નુ પ્રમાણ વધે છે માટે
જેમકે લોહી મા રહેલી દુષીત પિત્ત નિકલે એટલે તુરંત ફાયદો થાય .
ત્વચા ના રોગો જેમકે શીળસ ,ખરજવું ,સોરાયસીસ,વગેરેહ માં દુષીત લોહી નિકાળી દેવાથી તુરંત લાભ થાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s